News

Guide Mandated Independent Forest Monitoring

IM-FLEG practical manual Manuel pratique OI-FLEG IM-FLEG training guide in English, original version Following over 200 forest investigations as mandated monitor and the training of monitoring organisations over a decade, REM summarised its experience in a practical guide on mandated Independent Forest Monitoring. The guide includes a description of major forest infractions in the Congo …

Guide Mandated Independent Forest MonitoringRead More »

VNGO workshop

Vietnam: Training workshop in Independent Forest Monitoring

KHÓA TẬP HUẤN “GIÁM SÁT RỪNG ĐỘC LẬP (IFM)”Thời gian 2 ngày (9-10/12/2014)Địa điểm Thành phố Ninh BìnhMục đích i) Cung cấp các kiến thức cơ bản về Giám sát rừng độc lập và Giám sát độc lập trong bối cảnh VPA cho các thành viên mạng lưới, và ii) Thảo luận về khả năng …

Vietnam: Training workshop in Independent Forest MonitoringRead More »